С Т А Т У Т комунального закладу «Ситковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Facebook Vkontakte Twitter LiveJournal

 

 

        «ПОГОДЖЕНО»                                                       «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Відділ освіти Немирівської                                  Рішення  № 304  28 сесії

районної державної адміністрації                    Ситковецької селищної ради

8 скликання 

« ___ »___________ 2018 року                             «28»  07  2018 року

Начальник відділу освіти                                  Селищний голова   

___________Чега В.А.                                                ___________  В.М.Михайленко

                                                                                                           

                       

С Т А Т У Т

комунального закладу

«Ситковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Ситковецької селищної ради Немирівського району Вінницької області»

/нова редакція/

 2018 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Комунальний заклад «Ситковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ситковецької селищної ради Немирівського району  Вінницької області» – заклад загальної освіти (далі – заклад), є комунальним закладом Ситковецької селищної ради Немирівського району Вінницької області, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і має змогу забезпечити допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, професійне навчання, інклюзивну освіту.

1.2.  Засновником закладу, власником та органом управління майном є Ситковецька селищна рада Немирівського району  Вінницької області.

1.3.  Повне найменування:

Комунальний заклад «Ситковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ситковецької селищної ради Немирівського району Вінницької області».

Скорочене найменування:  Ситковецька ЗОШ  І-ІІІ ступенів.

1.4.  Юридична адреса закладу: вул. І. Франка, будинок 5 смт. Ситківці, Немирівський район, Вінницька область, 22865, телефон (04331) 6-21-33.

1.5.  Заклад є юридичною особою з моменту його державної реєстрації,  має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки зі своєю назвою.

1.6.  Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади,  рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого  самоврядування, наказами відділу освіти Немирівської райдержадміністрації  та власними установчими документами.

1.7.  Відповідно до рішення 22 сесії Ситковецької селищної ради 8 скликання від 20 квітня 2018 року заклад визнаний опорним в громаді.

1.8.  Ситковецька ЗОШ І – ІІІ ст. має в свому складі філію «Вищекропив’янська загальноосвівтня школа І – ІІ ступенів комунального закладу «Ситковецька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Ситковецької селищної ради Немирівського району Вінницької області» та здійснює підвіз учнів до 10 - 11(12) класів із філії та із сіл Гута та Джуринці, де ліквідовані навчальні заклади.

 1. До складу закладу, за рішенням власника,  можуть входити інші філії. Філія не є юридичною особою, майно філії є власністю засновника. Філія діє на підставі затвердженого Положення та виконує функції початкової та/або основної школи.

2.1.  Головними завданнями закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в здобувачів освіти (далі - учні) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи;
 • створення умов для здобуття професійної освіти після здобуття базової загальної середньої освіти;
 • концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців);
 • створення єдиної системи виховної роботи.
 • задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчості.

2.2.  Діяльність закладу будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

2.3.  Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої  законодавством України та власним Статутом.

2.4.       Класи у закладі формуються за погодженням з відділом освіти Немирівської райдержадміністрації згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу. Мережа класів та їх наповнюваність у закладі затверджується Ситковецькою селищною радою.

2.5.  За погодженням із Ситковецькою селищною радою, відповідно до поданих заяв заклад визначає потребу у створенні груп продовженого дня  згідно з нормативами їх наповнюваності.

2.6.  За погодженням з відділом освіти Немирівської райдержадміністрації  заклад визначає потребу у створенні класів з поглибленим вивченням предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами, їх мережа затверджується Ситковецькою селищною радою.

2.7.       Освітній заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

2.8.       В школі визначена українська мова навчання.

2.9.       Школа може мати у своєму складі загальноосвітні класи, класи, що працюють за науково-педагогічними проектами, ліцейні класи, класи з поглибленим вивченням предметів. Старша школа, як правило, з профільним спрямуванням навчання (10-11 (12) класи – термін навчання 2 (3) роки).

2.10.   Заклад має право:

 • визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником і відділом освіти;
 • визначити варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, програми;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково – дослідними інститутами та центрами, центрами професійної освіти, проводити науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; 
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально – виховного процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;

 

 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, відкривати розрахункові рахунки;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України, власним Статутом;
 • користуватись пільгами що передбачені державою;
 • організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;
 • об’єднувати на договірній основі свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій в Україні та поза її межами;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно – оздоровчих, культурних, лікувально- профілактичних  підрозділів;
 • створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати та матеріального заохочення в межах власного кошторису;
 • запрошувати на роботу спеціалістів на договірних (контрактних) умовах;
 • залишати у своєму розпорядженні та використовувати кошти від господарської діяльності, дотримуючись чинного законодавства;
 • встановлювати шкільну форму для учнів;
 • проводити з дозволу засновника продаж, обмін, здачу в оренду основних засобів;
 • надавати платні послуги, що визначені для державних навчальних закладів і не суперечать законодавству України.

2.11.   В закладі створюються та функціонують: методичні асоціації, комісії, об’єднання,  

   творчі групи, психологічна, медична служба, логопедична служба.

2.12.   Медичне обслуговування учнів забезпечується медичними працівниками, що працюють в закладі. Їх кількість регламентується відповідно до формування штатів загальноосвітнього закладу.

2.13.   Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами визначаються договорами, що укладені між ними.

2.14.   В організації та здійсненні освітнього процесу заклад свою діяльність погоджує із відділом освіти Немирівської райдержадміністрації.

2.15.   В організації та здійсненні навчально-методичного забезпечення заклад співпрацює із комунальним закладом «Немирівський районний методичний кабінет Немирівської районної ради Вінницької області»

2.16.   Фінансово-матеріальне забезпечення школи здійснює Ситковецька селищна рада Немирівського району Вінницької області через централізовану бухгалтерію.

 

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

 

2.1.       Органи місцевого самоврядування закріплюють за закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають його відвідувати.

2.2.       Зарахування учнів до всіх класів школи здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.3.       Директор закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.4.       Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора закладу.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до школи III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

 

Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

2.5.       Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими особами повної загальної середньої освіти визначаються спеціальним законом.

2.6.       Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.7.       Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому галузевим Міністерством. 

У разі вибуття учня за межі району батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття та погодження на відрахування служби у справах дітей Немирівської райдержадміністрації..

У разі переходу учня до іншого закладу освіти для здобуття  повної загальної середньої освіти у межах району батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти.

 

ІІІ.  ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

1.1.  Освітній процес у закладі здійснюється на основі освітньої програми відповідного Державного стандарту загальної середньої освіти.

На основі освітньої програми заклад складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. У робочому навчальному плані закладу конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

1.2.  Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником.

1.3.  Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

1.4.  Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства, і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

1.5.  Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та цього Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.

1.6.  Заклад створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами.

1.7.  Заклад за потреби утворює інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

1.8.  Заклад зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створює умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

1.9.  Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладі допоміжними засобами для навчання.

1.10.                            Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

1.11.        Освітній процес у закладі здійснюється за груповою, інклюзивною та індивідуальною формою навчання.

1.12.                            Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

1.13.        Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

1.14.   Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

1.15.   Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

1.16.   Режим роботи закладу загальної середньої освіти визначається таким закладом освіти на основі відповідних нормативно-правових актів.

1.17.        Тривалість уроків у закладах освіти становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Немирівської райдержадміністрації та  санітарно-епідеміологічною службою.

1.18.   У зонах екологічного лиха та епідемій органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу, який погоджується з відповідною санітарно-епідеміологічною службою.

1.19.   Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

1.20.   Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

1.21.   У 8-9-х класах закладу з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини.

1.22.   Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

1.23.   Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

1.24.   Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором закладу.

1.25.   Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

1.26.   Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

1.27.   Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

 

IV. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

4.1.       Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються галузевим Міністерством.

 

 

 

4.2.       Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються галузевим Міністерством. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3.       У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

4.4.       У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.5.       В закладі можуть виставлятися оцінки за поведінку: «Зразкова», «Добра», «Задовільна», «Незадовільна». До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.

4.6.       Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються галузевим Міністерством.

4.7.       В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється галузевим Міністерством та Міністерством охорони здоров’я.

4.8.       Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть навчатися за інклюзивною формою навчання, індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.9.       Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.10.   За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.11.   Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

4.12.   Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

4.13.   Учням, які закінчили старшу школу (11-й клас) видається атестат про повну загальну середню освіту.

4.14.   Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

4.15.   Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

4.16.   Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.17.   За відмінні успіхи в навчанні учні 3-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники школи III ступеня - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам школи II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється галузевим Міністерством.

4.18.   За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу закладу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

 

4.19.   Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється галузевим Міністерством, Ситковецькою селищною радою,  відділом освіти Немирівської райдержадміністрації.

 

V. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ

4.1.       Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

4.2.       Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

4.3.       У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

4.4.       Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та даного Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

VІ.УЧАСНИКИ освітнього ПРОЦЕСУ

 

6.1.       Учасниками освітнього процесу в закладі є учні,  педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки учнів або особи, які їх замінюють, інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

6.2.       Права та обов’язки учнів.

 Учні мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, вільний вибір видів форм і темпу здобуття освіти;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, від насильства, дискримінації за будь-якою ознакою;
 • користування бібліотекою, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;

 

 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;
 • залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється.

2. Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

 

 

 

 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, даним Статутом;
 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших здобувачів освіти та працівників;
 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до даного Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
 • брати участь у різних видах трудової діяльності;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;
 • дотримуватися вимог даного Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

6.3.За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

6.4.Педагогічні працівники закладу мають право на:

 • свободу викладання, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу:
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, освітніх методик, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, виробничою, культурною, спортивною інфраструктурою закладу освіти;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню діяльність за межами закладу освіти;
 • відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;
 • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;
 • забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • подовжену оплачувану відпустку;
 • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
 • участь у роботі органів управління закладу освіти.

6.5.Педагогічні працівники закладу зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей;
 • формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, навколишнього природного середовища;
 • формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, дискримінації за будь-якою ознакою, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу освіти алкогольних напоїв та наркотичних засобів;
 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

6.6.Особи, винні в порушенні Статуту, несуть відповідальність згідно з законом.

6.7.Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, даним Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

Права та обов’язки батьків здобувачів освіти.

Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

Батьки здобувачів освіти мають право:

 • захищати права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванню закладу освіти;
 • завчасно отримувати інформацію про всі педагогічні, психологічні, медичні дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти і результати навчання своїх дітей.

Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, відповідальне ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у мирі та злагоді між усіма народами;
 • особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватись Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

Держава надає батькам учнів допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушити клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

6.8.Державні гарантії здобувачів освіти

 1. Учні, які здобувають повну загальну середню освіту не за місцем проживання, на період навчання забезпечуються підвезенням.
 2. Органи місцевого самоврядування забезпечують пільговий проїзд учнів, вихованців, та педагогічних працівників до місця навчання і додому у визначених ними порядку та розмірах за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів.
 3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням:

 

 • дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України  "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";
 • осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування.

6.9.Державні гарантії педагогічним працівникам

 1. Держава забезпечує педагогічним працівникам:
 • належні умови праці та медичне обслуговування;
 • оплату підвищення кваліфікації;
 • правовий, соціальний, професійний захист;
 • диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до кваліфікаційних категорій, встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за педагогічні звання, надбавок за почесні звання, доплат за наукові ступені та вчені звання;
 • виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків;
 • виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
 • надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла або надання службового житла у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;
 • пенсію за вислугу років;
 • інші гарантії, визначені законом України.
 1. У разі захворювання педагогічного працівника, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов’язків і обмежує можливість перебування у колективі осіб, які навчаються, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу чи проходження військової служби за призовом під час мобілізації за таким працівником зберігається попередній середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва попередній середній заробіток виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.
 2. Педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в таких населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. Зазначені пільги надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Зазначені працівники мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи чи організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи чи організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства.

Дія абзацу другого цієї частини не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) або земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай), земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону.

 1. За особливі трудові заслуги педагогічні  працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

VIІ.   УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

7.1.Безпосереднє керівництво школою здійснює його директор. Директором закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освітніх закладів у порядку, встановленому галузевим Міністерством.

7.2.Директор школи призначається засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

7.3.Заступники директора школи призначаються на посаду та звільняються з посади   директором школи у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

7.4.Директор закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

 • організовує діяльність закладу освіти;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

7.5.Директор школи є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

7.6.Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

7.7.Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • планування та режиму роботи закладу;
 • варіативної складової робочого навчального плану;
 • переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;
 • морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації освітнього процесу;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;

 

 

 

 

 • педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

7.8.Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальношкільна конференція учасників навчально-виховного процесу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Встановлюється такий склад конференції:

 • педагогічний колектив школи – в повному складі;
 • батьківські комітети всіх класів;
 • учком школи та актив учнів 9-11(12)-

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.                 

Право скликати конференцію мають голова ради закладу, учасники зборів якщо за це висловились не менше третини її загальної кількості, директор закладу, засновник.

Конференція:

 • обирає раду закладу, її голову, встановлює термін їх повноважень
 • заслуховує звіт директора про його роботу, і голови ради закладу;
 • розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу, ухвалює рішення про стимулювання праці директора, інших педагогічних працівників;
 • зміцнення матеріально-технічної бази;
 • повернення й використання бюджету закладу;
 • затверджує основні напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрямки діяльності школи;
 • приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

7.9.У закладі за рішенням конференції  можуть створюватися та діяти рада закладу, діяльність якої регулюється Положенням про Раду Ситковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, а також  учнівський комітет, наглядова(піклувальна) рада, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє галузеве Міністерство і затверджує  конференція закладу.

Члени піклувальної ради закладу визначаються засновником. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій  та окремих громадян (не працюючих в школі).

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації освітнього процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

 

VIIІ.  Матеріально-технічна база

8.1.Матеріально – технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі  закладу.

8.2.Майно закладу знаходитись в оперативному управлінні закладу з правом володіння та користування за відповідним погодженням з Ситковецькою селищною радою Немирівського району  Вінницької області.

8.3.Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу фінансуються за рахунок коштів засновника цього закладу.

8.4.Вимоги до матеріально-технічної бази закладу визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

 

 

 

 

8.5.Штатний розпис закладу затверджуються керівником школи на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

8.6.Освітній заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.7.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані освітньому закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.8.Для забезпечення навчально-виховного процесу база закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного і комп’ютерного кабінетів, їдальні іхарчоблоку, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кабінету психолога-логопеда тощо.

8.9.Освітній заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічні майданчики, зона відпочинку, навчально-дослідні ділянки, господарські будівлі тощо. Для проведення навчально-дослідних робіт заклад має право користуватись, або мати у власності окрему земельну ділянку.

8.10.        Освітній заклад має право придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб з оплатою, відповідно до укладених угод, здавати в оренду/користування майно (без права викупу), за погодженням із засновником.

 

IХ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1.Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться   відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

9.2.Фінансово-господарська діяльність закладу не спрямована на отримання прибутку.

9.3.Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі його кошторису, затвердженого Ситковецькою селищною радою Немирівського району Вінницької області.

9.4.Джерелами фінансування освітнього закладу є:

 • державний бюджет;
 • місцеві бюджети;
 • плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;
 • плата за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані на замовлення підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • гранти вітчизняних і міжнародних організацій;
 • дивіденди від цінних паперів, відсотки від депозитів і розміщення коштів спеціального фонду на поточних рахунках банків державного сектору;
 • добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

9.5.Згідно Бюджетного Кодексу України головним розпорядником коштів є Ситковецька селищна рада Немирівського району Вінницької області, яка здійснює фінансування закладу відповідно до вимог чинного законодавства та на основі кошторису.

9.6.Бюджетне фінансування та власні надходження закладу зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства і використовуються згідно з кошторисом.

9.7.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у закладі визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами галузевого Міністерства та органами

 

 

 

 

 

місцевого самоврядування. Ведення бухгалтерського обліку, складання та подання в установленому чинним законодавством порядку фінансової, бюджетної та статистичної звітності здійснюється бухгалтерію Ситковецької селищної ради Немирівського району Вінницької області.

9.8.Навчальний  заклад має право на користування земельною ділянкою в  розмірах, передбачених чинним законодавством, з  метою здійснення навчально-дослідницьких робіт та пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства.

9.9.Звітність про діяльність освітнього закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

Х.   МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

10.1.Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

10.2.Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

10.3.Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

XI.   КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

11.1.Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

11.2.Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється центральним органом      

       виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.

11.3.Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні   

        органи діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені цим Законом та   

        іншими законами України.

11.4.Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні    

       органи проводять інституційний аудит закладів освіти відповідно до цього Закону і   

       позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України "Про основні засади

       державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

11.5.Інституційний аудит закладу, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є

       єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої

       освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із

        забезпечення якості освіти.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

11.6.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань,

        пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих    

        перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-

        2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю,

        проводяться відповідно до законодавства.

 

ХІІ.   РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

12.1.Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання ( зміна типу) закладу приймає засновник. Реорганізація освітнього закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником,  або рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління опорним закладом.

 

 

12.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику (ам).

12.3.У разі припинення юридичної  особи  (реорганізації  закладу  шляхом  злиття, приєднання, поділу, виділення) :

 • наявні  активи  передаються засновнику  опорного  закладу або  зараховується  до  доходу   державного бюджету  у строки та порядок  визначений  законодавством. 
 • отримані доходи  (прибутки) або  їх  частини   не розподіляються  серед  засновників, учасників,  членів  організації, працівників (крім  оплати їхньої  праці , нарахування   єдиного  внеску ), членів  органу  управління  та  інших  пов’язаних  з ними  осіб.

12.4.У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

12.5.При реорганізації чи ліквідації закладу працівникам гарантується  дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про  працю.

12.6.У разі реорганізації, ліквідацію закладу учням гарантується можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти.

 

 XІІІ.   ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

13.1.Зміни та доповнення до Статуту закладу вносяться при змінах чинного законодавства рішенням Ситковецької селищної ради Немирівського району Вінницької області.

13.2.Зміни до Статуту підлягають перереєстрації в порядку, встановленому для його реєстрації.

13.3.Зміни та доповнення до Статуту закладу набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації згідно з чинним законодавством.


vote data